Rozmanitost, rovnost a začleňování (DEI) ve společnosti AAM

Společnost AAM se zavázala podporovat kulturu rozmanitosti a začleňování, kde se Pracovníci budou cítit dobře a zažívat pocit sounáležitosti. Také jsme přesvědčeni, že naše rozmanitost podněcuje kreativitu a že kultura rovnosti a začlenění povzbuzuje, podporuje a oceňuje jedinečné názory našich globálních zaměstnanců. Naší vizí v AAM je POSILOVAT udržitelnější budoucnost a zároveň přinášet hodnotu našim zúčastněným stranám, mezi něž patří naše nejdůležitější aktiva: naši Pracovníci.

Usilujeme o vytváření zářivější a udržitelnější budoucnosti a naši Pracovníci jsou přitom v centru všeho, co děláme. Jsme odhodláni zajišťovat bezpečné, zdravé, rozmanité a spravedlivé pracoviště, kde se všichni členové #TeamAAM cítí spokojeně a každý den se mohou v práci seberealizovat.

Společnost AAM je odhodlána udělat maximum pro to, aby utvářela naši společnost, naše místní komunity a svět tak, jak bychom ho rádi viděli. Budeme pokračovat v realizaci interních a externích iniciativ, které dláždí cestu k lepší společnosti AAM a lepší budoucnosti.

Kultura stavící lidi na první místo Největší odpovědnost má společnost AAM vůči svým lidem. Abychom byli úspěšní v podnikání a mohli usilovat o udržitelnější a spravedlivější budoucnost, musíme se nejprve ujistit, že všichni Pracovníci AAM jsou na pracovišti v bezpečí, vítáni, oceňováni a respektováni.

Jsme odhodláni přilákat a udržet si pracovníky s nejbystřejším a nejkreativnějším myšlením v oboru. Poskytujeme našemu různorodému týmu prostředí s množstvím zdrojů, které podporuje, rozvíjí a POSILUJE individuální a profesní růst a vychovává budoucí lídry společnosti AAM.
Strategický plán DEI
Pro každý pilíř jsme vyvinuli akční plány, které nám pomáhají měřit průběh našeho zlepšování. Kliknutím sem se dozvíte více informací o tom, jak s našimi Pracovníky budujeme udržitelnou budoucnost.
Program Global DEI 2+1 společnosti AAM V roce 2022 jsme zahájili náš program Global DEI 2+1, jehož cílem je umožnit globální účast při našem směřování k DEI. Každý z našich přibližně 85 závodů v 18 zemích se zaměřuje na naše dvě zastřešující témata: Oceňování rozdílů a genderu.

Kromě toho si každá země zvolila jedno pro ni specifické téma DEI, které je důležité pro její kulturu a region. Místními tématy DEI mohou být: Věk/generace, Styl komunikace, Fyzické/duševní schopnosti, Sexuální orientace / genderová identita, Rasa a etnická příslušnost nebo Náboženství a spiritualita.

Náš vedoucí tým využil těchto oblastí zájmu ke stanovení cílů pro rok 2030. Globální akční plány 2+1 byly dokončeny a každoročně bude probíhat měření pokroku.
Řídící výbor DEI Členové řídícího výboru DEI společnosti AAM, složeného z talentovaných, zainteresovaných a různorodých Pracovníků, působí jako agenti pro změny a ambasadoři DEI. Pomáhají rozvíjet nové firemní iniciativy navržené tak, aby podporovaly kulturu založenou na respektu a začleňování, a posilují význam začleňování. Skupina se pravidelně schází a diskutuje o tématech, mezi něž patří události a úspěchy v oblasti DEI, rozvoj a nábor talentů, zapojení komunity, zvyšování kvalifikace ohledně DEI a regionální podpora.

Skupiny zdrojů Pracovníků

Skupiny zdrojů Pracovníků (Associate Resource Groups, ARG) jsou dobrovolné sítě vedené Pracovníky v rámci #TeamAAM, které vznikají na základě sdílených zkušeností, charakteristik nebo podmínek. Společně s podpůrnými spojenci Pracovníků zlepšují kariérní rozvoj a přispívají k osobnímu růstu uvnitř společnosti AAM i mimo ni. ARG také vytvářejí a realizují kulturní osvětové programy a akce. Níže jsou uvedeny současné ARG společnosti AAM. Těšíme se, že v budoucnu budou ustanoveny další skupiny a místní pobočky!

V rámci komunity Pomoc druhým v rámci komunity je zakotvená v naší DNA. Neseme odpovědnost za pomoc komunitám, v nichž žijeme a pracujeme. Závazek společnosti AAM vůči našim komunitám je nedílnou součástí naší identity a je založen na našich kulturních hodnotách integrity, týmové práce a odpovědnosti.

Usilujeme o to, aby naše působení mělo na celém světě pozitivní dopad prostřednictvím příslibu finančních prostředků a dobrovolnictví Pracovníků. V roce 2021 jsme znovu spustili globální program Charitable Contributions společnosti AAM, který je v souladu s naším závazkem vůči DEI. Včetně darů od Pracovníků poskytla společnost AAM v roce 2022 příspěvky na dobročinné účely v hodnotě přesahující 1 milion USD.

Náš závazek se vztahuje i na organizace, které podporují rodiny, aktivní pomoc mládeži, vzdělávání, blahobyt a sociální rovnost. Pracovníci těmto organizacím finančně přispívají a mohou dobrovolně věnovat svůj čas a talent, aby smysluplně pomohli. Pracovníky placené společností AAM také vybízíme, aby během 16 pracovních hodin dobrovolně pomáhali místním charitativním organizacím.
Nábor a rozvoj talentů Ve společnosti AAM chápeme, že životní cyklus Pracovníka začíná ve fázi náboru ještě předtím, než se kandidáti připojí k rodině AAM. Tým Talent Acquisition společnosti AAM dělá neustálé pokroky při začleňování inkluzivního procesu získávání talentů. Zde uvádíme některé z našich postupů a úspěchů:
  • Všichni náboráři společnosti AAM na plný úvazek a hlavní globální partneři pro získávání talentů jsou certifikováni v rámci programu AIRS Diversity Recruiter Training.
  • Zvyšování kvalifikace našich Pracovníků k odhalování a zmírňování předsudků prostřednictvím školení a seminářů.
  • Spolupráce s náborovými týmy, aby se zajistilo, že komise při pohovorech budou složeny z různorodých Pracovníků.
  • Zvýšená angažovanost výkonného vedení při prosazování a sponzorování cíleného náboru na univerzitách a v organizacích.
  • Partnerství s historicky černými vysokými školami a univerzitami (HBCU) a institucemi poskytujícími služby menšinám, abychom náš náborový proces rozšířili o nedostatečně zastoupené talenty.
  • Aktivní členství v organizacích, mezi něž patří Obchodní lídři michiganského výboru pro DEI / rasovou spravedlnost (Business Leaders of Michigan’s DEI/Racial Equity Committee), Centrum pro rozmanitost, začleňování a rozvoj v automobilovém průmyslu (Center for Automotive Diversity, Inclusion and Advancement) (CADIA), Koalice generálních ředitelů CADIA pro změnu (CADIA CEO Coalition for Change), Výbor pro začleňování dodavatelů GM (GM Supplier Inclusion Board), Michiganská rada žen v technologiích (Michigan Council of Women in Technology) a Ženy ve výrobě (Women in Manufacturing).

Přidejte se k naší komunitě talentů

Budeme vás informovat o vhodných pozicích a pamatovat na vás, kdykoli budeme mít zajímavé příležitosti.

Přidejte se ke komunitě
AAM je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti / afirmativní akce. Společnost AAM nebude diskriminovat žádného Pracovníka ani uchazeče o zaměstnání z důvodu věku, rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, váhy, výšky, rodinného stavu, sexuální orientace, genetické historie nebo informací, genderové identity nebo projevu, postižení, statusu chráněného veterána, národnostního původu nebo jiné zákonem chráněné charakteristiky. Informace pro uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením: Kvalifikovaným osobám se zdravotním postižením, které se ucházejí o zaměstnání, nabízíme odpovídající přizpůsobené podmínky. Chcete-li požádat o pomoc nebo přizpůsobení podmínek, pošlete prosím e-mail na adresu​​​​​​​ TalentAcquisition@aam.com.